Algemene Leden Vergadering NLcoach

Maandag 21 november 2022 om 20.00 uur (online)

Op maandag 21 november vindt de Algemene Leden Vergadering van NLcoach plaats. De online vergadering start om 20.00 uur. Aanmelden voor 19 november. Je kunt je tot en met 18 november aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nlcoach.nl met als onderwerp ‘Aanmelding ALV’. Vervolgens ontvang je de deelname-link en de financiële jaarstukken.

Agenda

 1. Opening

 2. WA-verzekering
  Op donderdag 20 oktober is bij NLCoach het bericht van de verzekeraar binnen gekomen dat de WA-verzekering van onze leden per 1 januari 2023 definitief wordt opgezegd. Een ingrijpend en voor het bestuur onverwacht besluit.

  In de afgelopen jaren is meerdere malen contact geweest met de verzekeraar. Dat heeft geleid tot aanpassingen in de polis (o.a. uitsluitingen) en een forse verhoging van de premie. Wij dachten daarna in een wat stabielere situatie te zijn beland. Desondanks heeft de verzekeraar dit definitieve besluit genomen.

  Uiteraard heeft het bestuur contact gezocht met het assurantiebedrijf dat deze verzekering voor ons heeft ondergebracht bij de verzekeraar. Zij hebben ons gemeld dat dit besluit definitief is. Ook hebben zij verder gekeken in de markt maar geven aan geen kans te zien de verzekering bij een andere verzekeraar onder te brengen.

  Door een andere assurantietussenpersoon wordt nog een laatste poging gedaan. Het bestuur wil de consequenties hiervan met de leden bespreken.

 3. Bestuurssamenstelling. Aftredend en herkiesbaar zijn:
  1. Paul van Ass, voorzitter.
  2. Norbert Groenewegen, penningmeester.
  3. Kirsten van der Kolk, lid.
   Paul, Norbert en Kirsten zijn eind 2019 toegetreden tot het bestuur en zijn na een eerste statutaire termijn van drie jaar herkiesbaar voor een tweede termijn.
  4. Chris Vriens, lid. Chris is eind 2018 toegetreden tot het bestuur en zou statutair eind 2021 herkozen moeten zijn voor een tweede termijn. Dat is niet gebeurd, dus verzoekt het bestuur de leden om Chris met terugwerkende kracht per december 2021 te benoemen voor een tweede termijn.
 4. Plannen voor 2023
  Mondelinge toelichting door Paul van Ass.

 5. Financiën (i.a.v. Dennis Breevaart AA van MenL Adviseurs en cijferhelden):
  1. Jaarrekening 2021:
   De jaarrekening 2021 van de Vereniging NLcoach wordt ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Deze wordt toegestuurd na aanmelding. De Jaarrekening 2021 van de Stichting NLcoach Office wordt ter informatie bijgevoegd. Deze hoeft niet te worden goedgekeurd door de leden.
  2. Begroting 2023:
   Gelet op hetgeen onder punt 2 is besproken kan het bestuur op dit moment geen begroting 2023 aan de leden voorleggen. Dit wordt tijdens de vergadering mondeling toegelicht.
  3. Contributie 2023:
   Ondanks het ontbreken van een begroting 2023 moet i.v.m. de lopende verplichtingen wel een contributie voor 2023 worden vastgesteld. Ervan uitgaande dat er in 2023 definitief geen WA-verzekering zal zijn stelt het bestuur voor de contributie 2023 te verlagen:
   - Basiscontributie € 67,50 (nu € 82,50)
   - Gevaarlijke sporten beroepsmatig (nu € 150) en hobbymatig (nu € 110) wordt gelijk aan basiscontributie
   - Studenten: € 30 (nu € 40)
   - PRO-lidmaatschap € 245 (nu € 260)
   Mocht onverhoopt gedurende de komende weken alsnog een WA-verzekering kunnen worden afgesloten dan blijven de contributies 2022 van kracht, verhoogd met een inflatiecorrectie van 5%. Dit wordt tijdens de vergadering mondeling toegelicht


6. Notulen ALV NLcoach 13 december 2021. Deze worden meegestuurd na aanmelding

7. Rondvraag

8. Sluiting

Je kunt je tot en met 18 november aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nlcoach.nl met als onderwerp ‘Aanmelding ALV’. Vervolgens ontvang je de deelname-link en de financiële jaarstukken.