Algemene Leden Vergadering NLcoach

Online ALV op maandag 18 december 2023 (19.00 -20.30 uur)

In de NLcoach Nieuwsbrief van november kondigden we al aan dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van NLcoach digitaal plaatsvindt op maandag 18 december 2023. De vergadering start om 19.00 uur. Je kunt je tot en met 11 december 2023 aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nlcoach.nl met als onderwerp ‘Aanmelding ALV’. Vervolgens ontvang je de deelname-link voor Zoom en de financiële jaarstukken.

Agenda

1. Opening en welkom

2. Plannen voor 2024

a. Samenwerking met NOC*NSF. Introductie van Marit van Genderen. Toelichting op de plannen door Marit

b. Samenwerking met FNV. Toelichting door Marit van Genderen en Norbert Groenewegen

c. Congres 2024. Toelichting door Paul van Ass

d. Magazine NLCoach. Toelichting door Paul van Ass en Norbert Groenewegen

e. WA-verzekering. Toelichting door Norbert Groenewegen
Naar verwachting wordt 2024 op het gebied van de WA-verzekering een wat rustiger jaar dan de afgelopen jaren. De verzekeraar heeft al aangekondigd de verzekering te willen prolongeren.

3. Financiën

Voor het onderdeel financiën zal Dennis Breevaart, accountant bij MenL Adviseurs en Cijferhelden, de vergadering bijwonen. De leden kunnen hun eventuele vragen aan hem stellen.

a. Jaarrekening 2022
Bespreking van de door de accountant opgestelde en goedgekeurde jaarrekening over 2022. Uit de jaarrekening blijkt dat 2022 is afgesloten met een heel klein positief saldo (€ 851). Ook blijkt hieruit dat er eind 2022 nog een (oninbare) vordering op de stichting NLCoach resteerde van iets meer dan € 22.000. Deze wordt in 2023 afgeboekt waarna de stichting voor het eerst in jaren weer op nul staat.

b. Begroting 2024
In de begroting voor 2024 is enerzijds rekening gehouden met de verhoogde contributies (zie 3c). Anderzijds is verdere terugloop in leden ingecalculeerd. Het bestuur komt in de loop van 2024 met een bijgestelde begroting ten gevolge van de plannen voor 2024 (zie 2).

c. Contributie 2024

Voor 2024 worden de volgende contributiebedragen voorgesteld:

Basislidmaatschap: € 92,50 (was € 85,50)

PRO-lidmaatschap: € 289 (was € 273)

PRO-lidmaatschap maandbetaling: € 12,75 per maand (was € 12,00)

Studenten basislidmaatschap: € 44,50 (was € 42,00)

Verenigingslidmaatschap € 33,50 (was € 31,50). Dit wordt niet meer aangeboden.

4. Notulen ledenvergadering 21 november 2022

Bespreking van de notulen van de algemene ledenvergadering van 21 november 2022.

5. Rondvraag

6. Sluiting